วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

สาเหตุ 31 ประการของความล้มเหลวในชีวิต1. อุปนิสัยในการปล่อยตัวล่องลอยไปตามประสบการณ์นั้น โดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
2. ความบกพร่องทางด้านร่างที่เป็นมาโดยกำเนิด
3. ความสอดรู้สอดเห็นที่เอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นจนทำให้เสียงาน
4. ขาดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอนในชีวิต
5. ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอทำให้รู้เท่าไม่ถึงการ
6. ขาดวินัยในตัวเองทำให้กลายเป็นคนเกินตัวในเรื่องกิน ดื่ม และเซ็กซ์ หรือไม่เอาใจใส่ต่อโอกาสก้าวหน้าของตน
7. ขาดความทะเยอทะยาน ที่จะตั้งเป้าหมายเหนือสิ่งสามัญหรือชีวิตที่ดีกว่า
8. สุขภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากความเข้าใจผิด ๆ บริโภคไม่ได้สัดส่วนและขาดการออกกำลังกายจนหมดสภาพ
9. สภาพแวดล้อมในวัยเด็กที่มีผลต่อความคิด กล่าวกันว่า บุคลิกภาพโดยพื้นฐานเริ่มฝังแน่นในตัวบุคคลเมื่ออายุ 7 ขวบ พ่อแม่มีส่วนด้วย
10. ขาดความแน่วแน่ในการกระทำเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย
11. มีทัศนคติเชิงลบที่ฝังเป็นนิสัย เพราะสภาพจิตใจอ่อนแอ
12. ขาดการควบคุมอารมณ์และจิตใจจนทำให้เสียงาน
13. ปรารถนาในสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือมีนิสัยชอบพนัน
14. ล้มเหลวในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดฉับพลัน และไม่ยืนหยัดตามหนทางที่ตนเลือก
15. มีความกลัวในบรรดาความกลัวพื้นฐานทั้ง 7 ประการ
16. เลือกคู่ครองผิดในการแต่งงานจนนำพาไปสู่ห้วงทุกข์
17. ระมัดระวังเกินไปในความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจและด้านอาชีพ
18. ขาดความรอบคอบในทุกรูปแบบเพราะสำคัญผิด
19. เลือกการสมาคมที่ผิดพลาดในสายงานธุรกิจและอาชีพเพราะความประมาท
20. เลือกอาชีพผิดพลาดหรือขลาดเกินกว่าจะตัดสินใจ
21. ขาดความตั้งใจที่จะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
22. นิสัยในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยไม่มีการควบคุมงบประมาณรายรับรายจ่าย
23. ล้มเหลวในการวางแผน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุด
24. ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำการใด ๆ
25. ปิดกั้นที่จะรับรู้หรืออคติ ที่จะรับฟังเรื่องศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ
26. ล้มเหลวในการร่วมมือกับผู้อื่นด้วยจิตใจปรองดอง
27. ครอบครองอำนาจหรือความร่ำรวยโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมหรือได้มาโดยไม่ชอบธรรม
28. ขาดจิตใจแห่งความซื่อสัตย์ต่อคนที่ควรซื่อสัตย์
29. ทิฐิและเชื่อมั่นในตัวตน โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ
30. คิดและวางแผนโดยปราศจากข้อมูลขั้นต้นที่จำเป็น
31. ไม่เต็มใจทำงานนอกเหนือความรับผิดชอบ

ที่มา: Pim

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น